Kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe:

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu (od 01.01.2011 r.)

psycholog Klubu dla Rodzin Zastępczych (organizator rodzinnej pieczy zastępczej)

– indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
– kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (opiniowanie psychologiczne, prowadzenie szkoleń)
– prowadzenie warsztatów i treningów psychologicznych
– prowadzenie spotkań grupy wsparcia

psycholog w Zespole Wczesnej Interwencji i Preadopcji (01.01.11 – 31.12.11)

– diagnozowanie rozwoju psychomotorycznego niemowląt i małych dzieci, opiniowanie psychologiczne
– prowadzenie zajęć wspomagających rozwój
– terapia i wsparcie psychologiczne wychowanków placówki
– indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców wychowanków

W latach 2010-2013 współpraca z:

– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach (prowadzenie warsztatów arteterapii)
– Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu (przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli nt. zaburzeń więzi)
– Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” (prowadzenie treningów pamięci dla seniorów)
– Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej (prowadzenie wywiadów pogłębionych w ramach projektu badawczego)
– Serwis rekrutacyjny Test CV (stworzenie testu rozumienia informacji słownych)

 

Wykształcenie:

2005 – 2010 – dzienne studia magisterskie na kierunku psychologia (specj. kliniczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2012 – 2014 – Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)

2010 – 2011 – Kurs dokształcający w zakresie przygotowania pedagogicznego, Instytut Psychologii UAM

2009 – 2010 – Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań: diagnoza systemowa, interwencje terapeutyczne, zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (140 godz. szkoleniowych)

 

Udział w szkoleniach i konferencjach:

14.09.2018 r., szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”, prowadzenie: dr n. med. Małgorzata Klecka

26.06.2018 r., szkolenie „Opiniowanie na potrzeby sądu w obszarze funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

27.03.2015 r., seminarium „Przywiązanie zdezorganizowane w cyklu życia”, prowadząca: dr Francesca Lionetti, organizator: Fundacja Przyjaciele Martynki

27.11.2014 r., szkolenie „Model pracy z dziećmi z zaburzeniami regulacji – ćwiczenia praktyczne”, prowadzący: Leszek Drozdowski, TKOPD

18.11.2014 r., konferencja „Prawa dziecka. Lubię to!”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

12.11.2014 r., szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży”, CPiSP, Poznań

6.11.2014 r., szkolenie „Seksualność dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia”, prowadzący: Wiesław Sokoluk, Poznań

14.10.2014 r., szkolenie „Zaburzenia rozwojowe – wybrane zagadnienia”, prowadząca: dr Aneta Wojciechowska, Poznań

7.10.2014 r., konferencja „Być świadomym rodzicem zastępczym”, Poznań

20.05.2014 r., szkolenie: „Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii rodziny.” prowadząca: dr Dominika Łęcka

6-7.05.2014 r., szkolenie „Neurobiologiczne mechanizmy zmian strukturalnych i funkcjonalnych w organizmie dziecka po doświadczeniu traumy oraz biomedyczne i psychologiczne następstwa traumy; Model oraz standardy diagnozy i oddziaływań wobec posttraumatycznych zmian i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży”; prow. Leszek Drozdowski – koordynator NSLT; organizator: TKOPD w Poznaniu

3.04.2014 r., udział w sympozjum „Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy” organizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu

13.12.2013, udział w konferencji naukowej „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, w tym wobec dzieci przewlekle chorych” organizowanej przez Fundację Mederi przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz warsztatach „Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii. Zaburzenia dysocjacyjne u dzieci po traumach” prowadzonych przez Leszka Drozdowskiego, NSLT

6.12.2013, udział w seminarium „INTERDYSCYPLINARNA POMOC DZIECKU I RODZINIE – WYBRANE STANDARDY I METODY PRACY” organizowanym przez fundację Dziecko w Centrum

19.11.2013, udział w seminarium  „Nie tylko siniaki – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”, organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

7-9.08.2013, „Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi”, organizator: ROPS i Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu ”Będziesz” (21 h)

29-31.07.2013, „Stres i wypalenie zawodowe”, organizator: ROPS i Competence (21 h)

12|05|2013, Poznań: „Rodzinna piecza zastępcza – kwalifikacja, szkolenie, ocena i nadzór – praktyka i aspekty prawne”. Prowadzenie: Katarzyna Napiórkowska; org. MR Projekt

17|12|2012, Poznań: Seminarium – Wielkopolska piecza zastępcza – rok po zmianie przepisów. Wystąpienie: „Szkolenie i wspieranie rodzin zastępczych z perspektywy działalności Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu”

10|12|2012, Poznań: Konferencja – „Taki mały a V.I.P.” – podsumowanie projektu

6|11|2012, Poznań: Specyfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAS/FASD. Praktyczne zagadnienia dotyczące diagnostyki i wspomagania rozwoju. Prowadzenie: Iwona Palicka

26|10|2012, Poznań: Zaburzenia zachowania u dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Prowadzenie: Beata Kolska-Lach

4|10|2012, Szczecin: „DZIECKO Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM – MOŻLIWOŚCI POMOCY NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH” – Konferencja Ogólnopolska

XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie, Organizacja: Towarzystwo Nasz Dom; Waplewo 24-27.09.2012 – wystąpienie: „Klub dla Rodzin Zastępczych jako przykład innowacyjnego wdrożenia zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Poznaniu”

31|01|2012, Poznań: „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Prowadzenie: Anna Kuszczuk

09|2011 – 03|2012, Poznań: cykl szkoleń w ramach projektu “Taki mały a V.I.P.- tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem” współfinansowany w ramach Programu DAPHNE III (56 godzin)

1-2|09|2011, Żerków; udział w pracach Międzysektorowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

17|06|2011, Warszawa: IV Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”; Organizacja: Fundacja Dzieci Niczyje;

9-10|06|2011, Wrocław; Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej. Prowadzenie: Diana Fecenec, Organizacja: Fundacja Promyk Słońca;

3-4|06|2011, Poznań; Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka. Organizacja: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka;

23|05|2011, Warszawa; Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży (konferencja szkoleniowa);

12|05|2011, Poznań; Budowanie więzi z dzieckiem po stracie. Prowadząca: Danuta Hryniewicz;

05|04|2011, Poznań; Dziecko z FAS w diagnostyce i pomocy psychologicznej. Prowadząca: Teresa Jadczak-Szumiło (20 godz.)

05|2009 – 05|2010, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS:
– diagnoza systemowa, interwencje terapeutyczne, zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (140 godz. szkoleniowych);

28|02|2011, Poznań: Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FAS: Praktyczne sposoby pracy z dziećmi z zaburzeniami w szkole i w domu – Warsztaty

16-18|12|2010, Poznań: „Jak chronić małe dziecko przed krzywdzeniem?” (M. Czub, T. Jadczak-Szumiło) – 30-godz. szkolenie w ramach projektu „Rodzina na starcie – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowanego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

2009, UAM: trening umiejętności interpersonalnych

2008, UAM: trening komunikacji

2009, Poznań: szkolenie na sędziego w konkursie kreatywnego myślenia Odyseja Umysłu;

2009, Gniezno: „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń kompulsyjno-obsesyjnych” (prowadzenie: T. Srebrnicki

2010, Poznań: „Relaksacja inspiracją do pozytywnych zmian” (prowadzenie: K. Stachyra)

2010, Poznań: „Projektowanie i realizacja profesjonalnych warsztatów psychologicznych” (prowadzenie: M. Stańko)

2010, Poznań: „Aktywność artystyczna osób starszych z wnukami” (prowadzenie: A. Drzewucka)

2009, Poznań: „Mandale w arteterapii” (prowadzenie: M. Stańko)

Konferencje naukowe:

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Podmiot – Sztuka – Terapia – Edukacja. Poznań 4-5 XI 2010 – referat pt. „Kiedy teoria zderza się z praktyką – projekt arteterapeutyczny Kolor życia”.
  2. Psyche – Ciało – Całość. Bydgoszcz 2010 – referat pt. „Somatyzacja a zaburzenia w uświadamianiu emocji”
  3. Psychologia wobec wyzwań współczesności – wokół Internetu. Poznań 2010. referat pt. „Internetowe grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wstępna analiza zjawiska w Polsce”
  4. Między psycholologią a sztuką. Poznań 2010 – współorganizacja
  5. Dialog sztuk – terapia na sztuki. Kalisz 2009 – referat pt. „Arteterapia i psychosomatyka – problemy, punkty styczne, praktyka”
  6. Psychoterapia – jeden cel, wiele dróg. Gniezno 2008 – udział w warsztatach
  7. Zdrowie seksualne – między subiektywnym dobrostanem a obiektywną normą. Poznań 2008